Đơn vị thành viện

Đơn vị thành viên
Đội xây dựng số 2
Đội trưởng Nguyễn Hữu Thịnh
Số điện thoại Cơ Quan:
Số điện thoại di động 0913 529 609
Số điện thoại nhà riêng:
Đội xây dựng số 3
Đội trưởng Nguyễn Việt Dũng
Số điện thoại Cơ Quan:
Số điện thoại di động 0912 035 415
Số điện thoại nhà riêng:  
Đội xây dựng số 4
Đội trưởng Phạm Văn Học
Số điện thoại Cơ Quan:
Số điện thoại di động 0913 236 159
Số điện thoại nhà riêng:  
Đội xây dựng số 5
Đội trưởng Nguyễn Cao Lâm
Số điện thoại Cơ Quan:
Số điện thoại di động 0913 553 331
Số điện thoại nhà riêng:  
Đội xây dựng số 6
Đội trưởng Bùi Văn Hiền
Số điện thoại Cơ Quan:
Số điện thoại di động 0903 298 585
Số điện thoại nhà riêng:  
Đội xây dựng số 7
Đội trưởng Đặng Tuấn Anh
Số điện thoại Cơ Quan:
Số điện thoại di động 0913 373 155
Số điện thoại nhà riêng:
Đội xây dựng số 8
Đội trưởng Phạm Văn Mỹ
Số điện thoại Cơ Quan:
Số điện thoại di động 0913 394 199
Số điện thoại nhà riêng:
Đội xây dựng số 9
Đội trưởng Nguyễn Văn Uyên
Số điện thoại Cơ Quan:
Số điện thoại di động 0913 323 476
Số điện thoại nhà riêng:
Đội xây dựng số 10
Đội trưởng Nguyễn Xuân Nhu
Số điện thoại Cơ Quan:
Số điện thoại di động 0913 340 636
Số điện thoại nhà riêng:
Đội xây dựng số 11
Đội trưởng Phạm Đình Phúc
Số điện thoại Cơ Quan:
Số điện thoại di động 0904 508 669
Số điện thoại nhà riêng:
Tin liên quan