Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức
Hội Đồng Quản Trị Bản Kiểm Soát

 

Tổng giám đốc

 

Phó Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc

 

 

 

Ban phát triển quản lý dự án Phòng tổ chức hành chính Phòng kế toán Phòng kế hoạch kỹ thuật Phòng thí nghiệm VLXD

 

 

 

 

 

Xí nghiệp khai thác kinh doanh tổng hợp Xưởng bê tông Các đội xây dựng gồm 13 đội Đội thi công cơ giới Đội điện nước
Tin liên quan